Vị trí Your location

Return And Replacements Policy


KỂ TỪ KHI DAISANEXPRESS.VN
GIAO HÀNG THÀNH CÔNG

SẢN PHẨM LỖI
(do nhà cung cấp)

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI (*)

SẢN PHẨM LỖI
DO NGƯỜI SỬ DỤNG

Đối với các ngành hàng:
Điện tử
Điện gia dụng
Phụ kiện điện tử

7 ngày đầu tiên

Đổi mới
Trả không thu phí

Trả không thu phí

Bảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của nhà cung cấp

8 - 30 ngày

Bảo hành

30 ngày trở đi

Bảo hành

Không hỗ trợ đổi/trả

Xe máy, Xe máy điện

Chỉ áp dụng bảo hành, không áp dụng đổi trả

Voucher/ E-voucher dịch vụ

7 ngày đầu tiên

Đổi mới
Trả không thu phí

Trả không thu phí

Không hỗ trợ đổi trả

8 - 30 ngày

Không hỗ trợ đổi/trả

30 ngày trở đi

Không hỗ trợ đổi trả

Đối với các ngành hàng còn lại

7 ngày đầu tiên

Đổi mới
Trả không thu phí

Trả không thu phí

Không hỗ trợ đổi trả